T+做销售单是提示库存不足,但实际有库存
来源: www.cdyongyou.com   发布时间: 2018-04-10 09:01   3348 次浏览   大小:  16px  14px  12px
T+做销售单是提示库存不足,但实际现存量有库存

T+做销售单是提示现存量不足,但是查询现存量有足够的现存量,且没有未审核的单据,则需要整理现存量。

先备份数据,然后对相应的账套执行以下语句

12.0现存量整理(整理现存量):exec T_SCM_RebuildCurrentStock
12.1/12.2 现存量整理(整理现存量):exec  SCM_SP_RebuildCurrentStock
                            exec SCM_SP_RebuildCurrentStockForStockRequest